Statut SMGP

 

STATUT

STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GOŃCZEGO POLSKIEGO

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Miłośników Gończego Polskiego”.
 2. Stowarzyszenie Miłośników Gończego Polskiego w dalszej części Statutu zwane będzie Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie promuje i pielęgnuje duchowe oraz materialne wartości i osiągnięcia kynologii myśliwskiej związane z psami polskich ras myśliwskich. Stowarzyszenie przywiązuje szczególną uwagę do polskiej tradycji myśliwskiej. Zrzesza osoby zaangażowane w hodowlę, użytkowość i inne wykorzystanie polskich psów myśliwskich.

§ 3

 1. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia są Katowice.

§ 4

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 5

Stowarzyszenie używa pieczęci o treści: Stowarzyszenie Miłośników Gończego Polskiego, KRS: 0000433805, NIP: 9542740100, REGON: 243060867 i znaku graficznego – jak w załączniku do statutu.

§ 6

Stowarzyszenie będzie rozwijać współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami o tym samym lub podobnym charakterze.

§ 7

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest między innymi o pracę społeczną członków jednakże do prowadzenia swej działalności może również zatrudniać pracowników, na zasadach odrębnie określonych uchwałami Zarządu.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział II

Cele  i działania stowarzyszenia

§ 8

Celami stowarzyszenia są:

 1. Działanie na rzecz rozpowszechniania wiedzy na temat polskich psów myśliwskich oraz ich przeznaczenia w łowiectwie zgodnie z zasadami etyki łowieckiej oraz ekologii.
 2. Promowanie polskich psów myśliwskich wśród myśliwych.
 3. Działanie na rzecz pogłębiania wiedzy o potrzebach i wymaganiach polskich psów myśliwskich.
 4. Promowanie polskich ras myśliwskich na wystawach w kraju oraz poza granicami Polski.
 5. Promowanie hodowli polskich ras myśliwskich ukierunkowanych na użytkowość.
 6. Współpraca z organizacjami promującymi kynologię myśliwską.
 7. Promowanie polskiej tradycji łowieckiej.
 8. Tworzenie pozytywnego wizerunku osób zajmujących się użytkowym wykorzystaniem psów ras myśliwskich w zgodzie z istniejącym prawem.
 9. Propagowanie zgodnej z prawem użytkowości polskich psów myśliwskich.
 10. Podejmowanie działań edukacyjnych.
 11. Ochrona dóbr przyrodniczych, kulturowych i tradycji, w tym tradycji łowieckiej.
 12. Ochrona szeroko rozumianego dziedzictwa narodowego.
 13. Kształtowanie i promowanie postaw społecznych sprzyjających użytkowemu wykorzystaniu psów.
 14. Działanie na rzecz partnerskiej współpracy z innymi organizacjami oraz administracją publiczną wszystkich szczebli.
 15. Podejmowanie działań mających na celu tworzenie przepisów prawnych sprzyjających rozwojowi użytkowości psów ras myśliwskich
 16. Promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt i działalnością proekologiczną.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. Współpracę z Polskim Związkiem Łowieckim.
 2. Współpracę ze Związkiem Kynologicznym w Polsce, a zwłaszcza z Klubem Ogara
  i Gończego Polskiego.
 3. Organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów, wykładów, prelekcji z zakresu użytkowości rasy.
 4. Prowadzenie stron internetowych, baz danych, ''forów'' dyskusyjnych, archiwizowanie materiałów dotyczących historii i użytkowości polskich ras myśliwskich
 5. Wydawanie materiałów informujących i promujących polskie rasy myśliwskie w mass mediach.
 6. Publikacje artykułów na łamach prasy kynologicznej i myśliwskiej.
 7. Przeprowadzania warsztatów podnoszących kwalifikacje przewodników polskich psów myśliwskich.
 8. Podnoszenia wiedzy z zakresu prezentacji polskich psów myśliwskich na wystawach krajowych i zagranicznych.
 9. Propagowanie celów Stowarzyszenia, pozyskiwanie sponsorów i osób życzliwych jego idei, współpraca z instytucjami i organizacjami realizującymi podobne cele.
 10. Organizowanie wyjazdów, spotkań integracyjnych, szkoleniowych dla członków i sympatyków Stowarzyszenia.

Rozdział III.

Członkowie Stowarzyszenia

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych.
 2. W skład Stowarzyszenia wchodzą członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi.
 3. Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację, uiści opłatę wpisową oraz opłaci składkę członkowską.
 2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna, która deklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia i złoży pisemną deklarację.
 3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która w szczególny sposób przyczynia się do realizacji celów Stowarzyszenia, zwłaszcza udzielając mu pomocy materialnej i niematerialnej lub też posiadająca osiągnięcia w realizacji jego celów.

§ 12

 1. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
 2. Po opłaceniu opłaty wpisowej oraz składki członkowskiej członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do korzystania  z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 2. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów.
 3. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków.
 4. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. rozpowszechniania działalności Stowarzyszenia.
 6. regularnego opłacania składek. Członkowie SMGP zobowiązują się do wpłaty składki członkowskiej do 31 marca każdego roku. W sytuacjach zdarzeń życiowych członek SMGP może zwrócić się pisemnie do Zarządu o odroczenie wpłaty składki. Jeżeli opóźnienie w zapłacie składki będzie dłuższe niż 30 dni Zarząd może podjąć decyzję o skreśleniu z listy członków SMGP po uprzednim wezwaniu do zapłaty, przy czym wezwanie może być dokonane drogą mailową.

§ 14

 1. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanej pomocy.
 3. Członek wspierający jest przyjmowany i wykluczany ze Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia .

§ 15

 1. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
 2. O nadaniu członkostwa honorowego decyduje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia
  w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, na wniosek Zarządu lub 1/3 członków zwyczajnych w obecności co najmniej 3/4 członków Walnego Zebrania.

§ 16


1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 

 1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia
 2. wykluczenia decyzją Zarządu Stowarzyszenia z powodu:
  -nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań,
  - rażącego naruszania postanowień statutowych Władz Stowarzyszenia,
  - utraty zdolności do czynności prawnych.
 3. śmierci członka.

  2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.


Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
 3. Osoby wchodzące w skład władz i organów Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia za pełnienie tych funkcji.

§ 18

 1. Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.
 2. W głosowaniach, przy równej liczbie głosów za i przeciw, głos decydujący posiada Prezes Zarządu.

§ 19

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Pierwsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia nosi miano Zebrania Założycielskiego Członków Stowarzyszenia.
 2. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako Walne Zebranie Sprawozdawcze, w terminie do 30 czerwca danego roku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. z wniosku członków Komisji Rewizyjnej,
  3. z wniosku co najmniej 1/2 ogólnej liczby stałych członków.
 4. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. określenie głównych kierunków i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. uchwalanie zmian statutu,
  3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  6. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 Członków Stowarzyszenia chyba, że statut przewiduje inaczej.
 2. W przypadku braku wymaganego kworum, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków zarządza drugi termin głosowania. W drugim terminie uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/5 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 20

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Walnego Zebrania.
 2. Zarząd powołany jest do bieżącego kierowania działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Władz Stowarzyszenia oraz reprezentuje je na zewnątrz, przy czym do reprezentacji oraz składania oświadczeń woli wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu (reprezentacja łączna).
 3. Do zakresu działalności Zarządu należy:
  1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
  2. sporządzanie planów działalności i planu finansowego oraz sprawozdań z ich wykonania,
  3. podpisywanie umów i porozumień wynikających z celowej działalności Stowarzyszenia,
  4. podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,
  5. przyjmowanie i wykluczanie członków,
  6. uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
  7. rozpatrywanie sporów powstałych między członkami w sprawach związanych
   z działalnością Stowarzyszenia,
  8. uchwalanie wysokości opłaty wpisowej,
  9. podejmowanie decyzji o odroczeniu wpłaty składek.
 4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 5. Zarząd składa się z od 4 do 7 członków (prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik).
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
 8. W głosowaniach, przy równej liczbie głosów za i przeciw, głos decydujący posiada Prezes Zarządu.
 9. W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie go może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu do czasu Walnego Zebrania. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu Zarządu.

§ 21

 1. Członkowie Zarządu mają obowiązek:
 1. aktywnie uczestniczyć w pracach Walnego Zebrania.
 2. aktywnie uczestniczyć w Posiedzeniach Zarządu.
 3. czynnie wspierać Członków Stowarzyszenia w inicjatywach związanych z realizacją celów działania Stowarzyszenia.
 4. godnie reprezentować Stowarzyszenie.

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do kontroli realizacji uchwał Władz Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób (przewodniczącego i dwóch członków).
 3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji.
 5. W razie, gdy skład Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie go może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej do czasu Walnego Zebrania. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1 członka Komisji Rewizyjnej.

§ 23

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola działalności organizacyjno-finansowej Stowarzyszenia.
  2. kontrola sprawozdań Zarządu i bilansów finansowych Stowarzyszenia.
 2. składanie sprawozdań ze swojej działalności do Władz Stowarzyszenia.
 3. składanie wniosków na Walnym Zebraniu Członków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 Rozdział V

Majątek stowarzyszenia.

§ 24

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią środki finansowe, fundusze, ruchomości i nieruchomości nabyte w trakcie trwania działalności statutowej w szczególności:
 1. składki członkowskie oraz opłaty wpisowe,
 2. darowizny, spadki, datki, dotacje, subwencje oraz innego rodzaju przysporzenia majątkowe, poczynione na rzecz Stowarzyszenia przez osoby fizyczne lub prawne, tak w kraju, jak też z zagranicy,
 3. wpływy z organizowania zbiórek publicznych (przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych) imprez charytatywnych, aukcji itp.

§ 25

 1. Wszelkie środki pieniężne, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszania.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 3. Do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, w szczególności do dysponowania rachunkiem bankowym Stowarzyszenia, upoważnieni są Prezes i Skarbnik Stowarzyszenia, działający łącznie.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 26

 1. Zmiany Statutu, mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 2. W przypadku braku wymaganego kworum, Przewodniczący Walnego Zebrania Członków zarządza drugi termin głosowania. W drugim terminie uchwała nad zmianą statutu podejmowana jest zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/5 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Rozwiązanie Stowarzyszania może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 27

Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszania powinna określić sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek oraz wyznaczyć likwidatora.

 

 

Postanowienia końcowe

Sprawy nieuregulowane niniejszym statutem są rozstrzygane innymi przepisami prawa obowiązującymi w Polsce.